BG EN
 

Производство на технически
каучукови изделия

Производство на каучукови
"O" и "П" пръстени

Производство на
каучукови уплътнители

Производство на
каучукови гарнитури

Производство на
гумени тампони

Производство на
гумено-метални изделия

"ЕТ Френски - Христо Петков" е фирма, регистрирана през 1993г с предмет на дейност производство на технически каучукови, гумени, гумено-метални и пластмасови изделия.

Знаете ли че ?

Терминът каучук произлиза от две думи на езика на индианците, населяващи бреговете на Амазонка: "кау" - дърво, "учу" - плаче, тече. Каучу е сок на хевея, първото и най-важно каучуково растение.

Каучукови изделия

Каучукови уплътнители , каучукови гарнитури, каучукови уплътнители с различно приложение, пръстени, мебрани, маншети

Гумено - метални изделия

Антивибрационни тампони за климатици и промишлени агрегати, радиални уплътнители - семеринги, гумени дискове - бандажни колела.

Пластмасови изделия

Производство на прецизни пластмасови детайли от различни видове пластмаси

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

СЕРТИФИКАТИ И КАЧЕСТВО

В ЕТ\"Френски-Христо Петков\" са внедрени и от 2007година функционират Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда в съответсвие със стандартите ISO 9001 и ISO 14001.През 2013 година е внедрен и стандарта ISO/TS 16949.

Проект:Увеличаване на производствения капацитет в ЕТ 'Френски-Христо Петков'

Бенефициент: ЕТ 'Френски-Христо Петков'

Договор: BG16RFOP002-2.040-1047

Цели:Подобряване на производствения капацитет на предприятието и увеличаване на експортния му потенциал с цел повишаване на конкурентоспособността на ЕТ “Френски-Христо Петков” на националния и международния пазар.

Резултати: Новото оборудване ще позволи разширяване на производствния капацитет, увеличаване и гарантиране на ефективно серийно производство на компоненти и части предназначени за транспорта, което ще му даде конкурентно предимство, бидейки сертифицирано да отговаря на високите изисквания на индустрията в България.

Обща стойност: 609 000 лв., от които 362 355 лв. европейско и 63 945 лв. национално съфинансиране.

Проект: „Повишаване на производствения капацитет в ЕТ „Френски-Христо Петков”

Бенефициент: ЕТ „Френски-Христо Петков

Договор: BG16RFOP002-2.001-0271-C01

Проект: „Повишаване на производствения капацитет в ЕТ „Френски-Христо Петков”
Цели: Подобряване на производствените процеси; Повишаване на производствения капацитет; Разнообразяване на асортимента; Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Резултати: Оптимизиране на разходите и подобряване на енергийната ефективност; изграждане на технически капацитет за производство на по-сложни изделия, с по-висока добавена стойност.

Обща стойност: 488 000лв., от които 290 360 лв. европейско и 51 240лв. национално съфинансиране.

Проект: „Изгражданен на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”

Бенефициент: ЕТ „Френски-Христо Петков

Договор: BG RRP 3.006 0073-C01

Проект: „Изгражданен на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”
Цели: Предоставя не на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на фирмата към екосъобразна дейност.

Резултати: Постигне реално намаление разходите за електроенергия; Независимост при производството и потреблението на електроенергия; 3. Намаляване въглеродния отпечатък; Утвърждаване на принципа за „не нанасяне на значителни вреди” върху околната среда;

Обща стойност: 705 725,44 лв. без ДДС, от които Собствено финансиране - 352 862,72 лв. без ДДС, Размер на безвъзмездната финансова — 352 862,72 лв., в това число: Европейско финансиране (ЕФРР) и Национално финансиране — Н/П

Проект: „Технологична модернизация в предприятието”

Бенефициент: ЕТ „Френски-Христо Петков

Договор: BG-RRP-3.004-2296-C01

Проект: „Технологична модернизация в предприятието”
Цели: Да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига в ЕТ “Френски-Христо Петков”.

Обща стойност: 351 100 лв., от които 175 550 лв. безвъзмездно финансиране.

ЕТ "ФРЕНСКИ – Христо Петков" ОПРЕДЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Пълни стипендиантски програми по следните професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (редовно обучение):

5.3 Комуникационна и компютърна техника - 1 брой

Кандидатите за участие в Стипендиантската програма може да подадат молба в отдел „Кадри“, на е-адрес: petkov@frenski.com или на пощенски адрес: кв. „Индустриален” № 13, гр. Стара Загора, п.к. 6000; тел. 0884 86 56 33, като приложат удостоверение за записване от съответния ВУЗ.

ЕТ "ФРЕНСКИ – Христо Петков" осигурява финансова подкрепа, покриваща семестриалните такси, и месечни стипендии в размер на 1850 лв.

Срок за подаване: 23.10.2023 г.

Обявяване на класирането: 31.10.2023 г.